LIÊN KẾT WEBSITE NỘI BỘ

WEBSITE THƯỜNG DÙNG

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_4910.JPG IMG_4903.JPG 25446267_1966880290201950_1455437056342518947_n.jpg 25498449_1966880223535290_5062578052656735658_n.jpg 25446220_1966865920203387_8301310633582234287_n.jpg 25551970_1966640803559232_2152315968124381777_n.jpg 25395965_1966640750225904_5581458104165860241_n.jpg 25443180_1966640656892580_4575240134472992159_n.jpg 25442997_1966640460225933_3315069930801717676_n.jpg 25498237_1966864360203543_6562903074487654314_n.jpg 25552356_1966640140225965_8908559588044768482_n.jpg 25550327_1966880513535261_4572595911014834311_n.jpg IMAG0141.jpg 22386369_1939320962957883_950856657_n.jpg 22089908_2075027829392185_3444228342424159019_n.jpg 22135384_2075027319392236_4273607028547806885_o.jpg 22407413_1939320926291220_1251141715_n.jpg 22450387_1939321109624535_1758244777_o.jpg 22450842_1939320619624584_1529963592_o.jpg 22429298_1939320662957913_1913395437_o.jpg

Tài nguyên dạy học

LIÊN LẠC HỔ TRỢ

Trần Đình Trung - PGD Cam Lộ

Nguyễn Đắc Chí - PGD Cam Lộ
ĐT: 0982.871.118

Bùi Đức Hạnh - THCS Lê Lợi
ĐT: 0974.414.500

Hổ trợ qua Yahoo!

 • (Bùi Đức Hạnh)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Phòng GD&ĐT Huyện Cam Lộ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ TIẾNG ANH 7 KỲ II 12-13

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đắc Chí
  Ngày gửi: 08h:06' 11-05-2013
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 726
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ ĐỀ THI HỌC KÌ II - MÔN TIẾNG ANH 7 Năm học: 2012-2013
  (Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)


  PART A: LANGUAGE FOCUS.
  I. Phonetics: (1.0m)
  1. A. near B. idea C. theatre D. beach
  2. A. hate B. care C. strange D. change
  3. A. cavity B. dentist C. fill D. morning
  4. A. expensive B. essay C. enjoy D. event

  II. Choose the best answer: (2.0ms)
  1. You ought ……………..to the dentist .
  A. to go B. go C. going D. will go
  2. This river is very …………….for the swimmers.
  A. danger B. dangerous C. dangerously D. most dangerous
  3. What …………… Hoa do yesterday ?
  A. will B. do C. does D. did
  4. ……….….is a fun , easy and inexpensive activity.
  A. A walking B. Walking C. To walk D. Walked
  5. There are many good programs ………….teenagers.
  A. on B. for C. with D. of
  6. Minh went to the dentist because he had a ……………
  A. toothache B. flu C. stomachache D. headache
  7. John is a fast runner. He runs very …………….
  A. quick B. fastly C. fast D. quicker
  He can speak English well and …………can his sister.
  A. too B. so C. neither D. either

  III. Supply the correct forms of the verbs in brackets: (1.0m)
  1. He ( not come ) ……………… to the meeting last week .
  2. Children should spend only a small part of their free time (play) …….. video games.
  3. Lan usually (watch)…………….TV in the evening.
  4. I’d like ( tell ) ……………you something about myself .

  PART B : Speaking :
  the questions with the correct answers 1.)
  A
  B
  
  Why is your friend absent?
  Where did he go last week?
  When will she come?
  What is the matter with you?
  Why didn’t they come?
  6. Did he tell you about her?
  a. Next Sunday
  b. Yes, he did.
  c. Because he didn’t invite them.
  d. I have a headache.
  e. Because he was sick.
  f. To Thailand.
  
  
  1………; 2……….; 3…………; 4….…..…; 5………; 6…………
  PART C: READING
  I. Read the following passage and choose suitable words in the box to complete: (2.0ms)

  It is very (1) ……… to have healthy teeth. Good (2) …… help us to chew our food. They also help us to look nice.
  How can we keep our teeth (3) ………? Firstly, we ought to visit our (4) ………. twice a year. He can fill the small (5) ……… in our teeth. Secondly, we should (6) ……… our teeth with a toothbrush and toothpaste. Thirdly, we should eat food that is (7) ….……for our teeth and our body: milk, cheese, fish, brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables and fresh fruit. Chocolates, sweets, biscuits and cakes are bad, especially when we eat them between (8) …………….
  II. Answer the questions: (0.5 m)

  1. Why is it very important to have healthy teeth?
  ………………………………………………………………………………
  2. What food should we eat?
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………

  PART D: WRITING
  Rewrite these sentences, beginning with the words given: (2.0ms)
  1. What is the price of this cap?
  -> How much ……………………………………………………….. ?
  2. You should not stay up too late.
  -> You ought………………………………………………………….
  3. His tooth hurts.
  -> He …………………………………………………………………
  4. Nam is a skillful soccer player.
  -> He …………………………………………………………………

  The end  PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ

  HUỚNG DẪN CHẤM
  ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012-2013
  MÔN: TIẾNG ANH 7

  A. LANGUAGE FOCUS:
  I. Phonetics: (
   
  Gửi ý kiến

  ĐỀ THI GVDG